Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem serwisu bliskodzieckainatury.pl (Serwis) jest niepubliczne Przedszkole Blisko Dziecka i Natury Aleksandra Wiechuła, z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Katowicka 24 (dalej również jako „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres wskazany powyżej lub mailowo na adres: 44-240 Żory przy ul. Katowickiej 24

 1. Pliki cookies
  • Pliki cookies w Serwisie nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
  • W Serwisie wykorzystywany jest plik cookie sesyjny o nazwie PHPSESSID - do zachowania stanu sesji użytkownika na stronach Serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną Serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 2. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika – w szczególności w przypadku kontaktu z Przedszkolem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 3. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane przez Administratora Odbiorcom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych, informatycznych).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz Facebooka każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

W celu skorzystania z powyższych prawo prosimy o kontakt na adres siedziby Przedszkola wskazany powyżej lub na adres e-mail 44-240 Żory przy ul. Katowickiej 24.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Formularz kontaktowy:

Przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratorów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – Będziemy przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

  • Przedszkole jest również administratorem danych osobowych użytkowników korzystających usług oferowanych przez portal Facebook, którzy odwiedzają stronę Przedszkola prowadzoną w tym portalu (dalej jako Fanpage). Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z usług Facebooka, odwiedzają Fanpage, w celu promowania własnej marki, informowania o działalności placówki, udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratorów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy przetwarzać dane osobowe do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka) lub przez okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
  • Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
  • Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im realizacji praw zgodnie z RODO ponosi Facebook. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook w przypadku osób odwiedzających nasz Fanpage. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z "Zasadami dotyczącymi danych" (https://www.facebook.com/about/privacy/update), Facebook Ireland przekazuje dane osobowe użytkowników swojej aplikacji, w tym Fanpage prowadzonego przez Administratora, do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.
 2. Dane gromadzone automatycznie.
  • Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń - dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są przypisanie do konkretnych osób.
  • Zapis informacji o zdarzeniach stanowi materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych, w tym służy do wykrywania zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywania statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorami). Zalecamy, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 4. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:

  • rozwoju Serwisu,
  • rozwoju technologii,
  • zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Ankiecie dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola (dalej również jako „Ankieta”) jest niepubliczne Przedszkole Blisko Dziecka i Natury Aleksandra Wiechuła (dalej „Przedszkole”) z siedzibą w Żorach, ul. Katowicka 24. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować na adres podany powyżej lub na adres e-mail: biuro@bliskodzieckainatury.pl
 2. Przedszkole będzie przetwarzać dane podane w Ankiecie:
 3. w celu rekrutacji do Przedszkola, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o sprawowanie opieki przez Przedszkole oraz wykonania zawartej umowy o sprawowanie opieki przez Przedszkole;
 4. uzyskania informacji na temat dziecka i jego rodziny, na podstawie zgody wyrażonej poprzez podanie danych w polach oznaczonych „gwiazdką”;
 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Dane osobowe podane w Ankiecie mogą zostać przez nas przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym między innymi usługi informatyczne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami.

Poza wymienionymi podmiotami podane dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 1. Będziemy przechowywać dane podane w Ankiecie:
 2. jeżeli umowa o sprawowanie opieki nie zostanie zawarta – do momentu otrzymania informacji o rezygnacji z zawarcia umowy;
 3. jeżeli umowa o sprawowanie opieki zostanie zawarta - przez okres sprawowania opieki, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, a w zakresie wymaganym przepisami prawa - przez okres wskazany w tych przepisach.
 4. Zgodnie z RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
 5. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 6. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 7. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 8. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
 9. przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Przedszkolem na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail biuro@bliskodzieckainatury.pl

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych przez Przedszkole narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych dziecka i rodziców jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy z Przedszkolem. Podanie pozostałych danych, oznaczonych gwiazdką, jest dobrowolne.
 3. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.
to top button